inform po zaprosu ne moget bit izvl. Net zapisey in table